Начало

ИСТОРИЯ

ПРИЕМ

ПРОЕКТИ

КОНТАКТИ

ДОКУМЕНТИ

Учебни Планове

b

УУП 11. клас – агроекология

УУП 12. клас – агроекология

УУП райни насаждения 10. клас

УУП 11. клас трайни насаждения

УУП трайни насаждения 9. клас

УУП трайни насаждения 8. клас

УУП трайни насаждения 12. клас

Утвърждаване УУП

ПРАВИЛНИЦИ

h

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд

h

Правилник за ВТР

Правилник за дейността на училището

h

ПДУ21-22

САМООЦЕНЯВАНЕ

b

ГОДИШЕН ДОКЛАД

b

ДОКЛАД

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

График практика

b

План за работата на ПС

Мерки за повишаване качеството на образование

b

Програма ГО

Заповед дневно разписание

Етичен кодекс

График консултации 1-ви срок

Годишен план

График ДЗИППК

b

План за контролната дейност на директора

b

Процедура за налагане на санкции

Програма за намаляване на дела на преждевременно напускане на училище

Заповед комисия за стипендии

 

Заповед класни работи

 

График консултации 2-ри срок

 

Вътрешни правила стипендии